ANBI College van kerkrentmeesters Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum

Naam
College van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum

Adres
Postbus 2
4153 ZG Beesd
e-mailadres: scriba@pgbrg.nl

RSIN
002570233 Oud PG te Beesd
864193828 Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum

KvK
De Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum is ingeschreven bij de KvK onder nr. 87066742

Bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en roerende- en onroerende goederen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Zowel de kerkenraad als het college van kerkrentmeesters hebben voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het regionaal college van de PKN.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum is te vinden op de volgende link

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant en kerkelijk werker die verbonden zijn aan de gemeente is geregeld in de generale regeling rechtspositie predikanten en kerkelijk werkers van de PKN.  Er worden geen beloningen of vergoedingen verstrekt aan bestuursleden.
Er zijn geen mensen in loondienst. Aan enkele vrijwilligers wordt een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Doelstelling en visie
De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van de kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. Zie de kerkordelink

Verslag van de uitgevoerde activiteiten
De kerkenraad heeft de algehele eindverantwoording voor het in stand houden van een levende gemeente. Dit doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het kerkenwerk. De uitgevoerde activiteiten worden gecommuniceerd via de website en het maandelijkse kerkblad “Kerkklanken”. Meer informatie is te vinden op de website van gemeente.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten in de regel nauw aan bij de jaarrekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit.

ANBI rapport

ANBI College van Diakenen Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum

Naam
College van Diakenen van de Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum

Adres
Postbus 2
4153 ZG Beesd
E-mailadres: scriba@pgbrg.nl

RSIN
864392096 Diaconie Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum

KvK
De Diaconie Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum is ingeschreven bij de KvK onder nr 87746999

Bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum en wordt gevormd door ambtsdragers van onze gemeente.
Het college van diakenen is verantwoordelijk voor het ondersteunen van diaconale aangelegenheden. Zowel de kerkenraad als het college van diakenen hebben door het toezicht van de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het regionaal college van de PKN.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum kunt u vinden op de volgende link

Beloningsbeleid
Er worden geen beloningen of vergoedingen verstrekt aan bestuursleden. Er zijn geen mensen in loondienst.

Doelstelling en visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van de kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidvoorwaarden en haar financiën. Zie de kerkorde link https://protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/

Verslag van de uitgevoerde activiteiten
De kerkenraad heeft de algehele eindverantwoording voor het in stand houden van een levende gemeente. Dit doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke kerkenwerk. De uitgevoerde activiteiten worden gecommuniceerd via de website en het maandelijks kerkblad “ Kerkklanken” . Zie voor nadere informatie de website van de Protestantse Gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten in de regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit

ANBI rapport