Geloven in de toekomst

Visie- en beleidsdocument 2022-2026
Protestantse Gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum

18 februari 2022

Gemeenteleden hebben elkaar niet uitgezocht, maar worden in Christus’ naam aan elkaar gegeven. De gemeente wordt in de Bijbel omschreven als ‘het lichaam van Christus’, vertegenwoordiging van Christus op aarde. Elk gemeentelid heeft een bijzondere plaats in dat lichaam en heeft van God gegeven gaven ontvangen. Gaven die ingezet mogen worden tot dienst en opbouw van elkaar, de gemeente en de samenleving om ons heen (1 Korintiërs 12), vanuit de hoogste gave: de liefde (1 Korintiërs 13).

Bij het ontwikkelen van een beleidsvisie voor de nieuw te vormen Protestantse Gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum is een Commissie Visie en Beleid aan het werk gegaan. Het voorliggende document is het resultaat. Het is geen beleidsplan in de traditionele vorm. Wij hebben ons laten leiden door 12 ‘visiepunten van beleid’. Allereerst beschrijven wij hoe we ieder punt verstaan. Vervolgens geven wij aan hoe wij als gemeente in de gewezen richting kunnen gaan. En tenslotte vertalen we dat in actiepunten, waarmee we aan het werk kunnen. Hiermee plaatsen wij een duidelijke stip op de horizon. Wij realiseren ons dat we de lat hoog leggen en dat de voornemens erg ambitieus zijn. Het belangrijkste doel van deze beleidsvisie is ons onderlinge gesprek over de toekomst van de gemeente: we bepalen hiermee onze koers. Het betekent wel dat we vervolgens nog prioriteiten moeten stellen en keuzes moeten maken. Dat kan in de vorm van een jaarlijks op te stellen plan van aanpak, dat zich vanzelfsprekend moet verhouden tot de beschikbare inzet van gemeenteleden. Daarbij wijzen wij tegelijkertijd op de mogelijkheid om juist samen met anderen onze verlangens te realiseren.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Beesd Rhenoy Gellicum, de Commissie Visie en Beleid:
Dick van Arkel
Teunis van Bruggen
Dennis Haag
Erica van Iterson
Joline van Poppel
Lia van Wingerden-Been

Rhenoy 18 februari 2022

In het spoor van Christus wil de Protestantse Gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum:

 1. Kerk zijn midden in de dorpsgemeenschappen
  Met open deuren van buiten naar binnen en van binnen naar buiten;
 2. Samen vieren
  Op vaste en bijzondere momenten ons geloof vieren en God zoeken en eren;
 3. Elkaar ontmoeten
  Gewoon gezellig aan de koffie en op kruispunten in het leven;
 4. Samen delen
  Samen aan tafel. Omzien naar de ander. Zorg voor mensen in nood;
 5. Jong en oud
  Alle leeftijden even belangrijk;
 6. Iedereen welkom
  Geen onderscheid naar geaardheid, cultuur, uiterlijk of geslacht;
 7. Diepgang
  Blikveld verbreden. Leren en verstillen. Inspiratie uit kunst, muziek, literatuur en excursies;
 8. Vrolijk en creatief
  Durven onderzoeken en experimenteren. De blijdschap van het geloof oefenen;
 9. Oecumene
  Afstanden overbruggen en verbinding zoeken over kerkgrenzen heen;
 10. Groen
  Onze verantwoordelijkheid nemen voor de aarde van God;
 11. Opbouw van de geloofsgemeenschappen in Beesd Rhenoy Gellicum;
 12. en verdere samensmelting tot één Protestantse Gemeente.

Met open deuren van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.

Toelichting:
Kerk zijn midden in het dorp betekent dat we graag onderdeel willen uitmaken van de dorpsgemeenschap en ons willen verbinden met wie en wat er leeft in het dorp. Als kerk verruimen we ons blikveld naar activiteiten en ontwik kelingen om ons heen . We streven ernaar een gastvrije en open kerk te zijn voor iedereen. Een gemeenschap van mensen waar ieder zich welkom mag weten. Als kerk willen we graag midden in de samenleving onze eigen plek innemen: een plaats waar mensen samen k unnen vieren, elkaar kunnen ontmoeten, verhalen met elkaar kunnen delen en hun eigen verhaal kwijt kunnen. Kortom, we willen een plek zijn waar geloofs en zingevingsvragen volop ruimte krijgen, er zorg en aandacht is voor elkaar.

Wat willen we:
Als kerk willen we graag in verbinding staan met andere organisaties en verenigingen in het dorp die bijdragen aan het gemeenschapsleven van het dorp. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de basisscholen, zorginstellingen, de muziek en koorverenigingen, de Oranjevereniging, Beesd voor Elkaar, Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy en het welzijnswerk.

We hebben niet alleen de ambitie het contact te leggen en onderhouden met dorpsgenoten en andere verenigingen/organisaties in het dorp, maar ook om ons op te stellen als enthousiaste, betrouwbare en unieke samenwerkingspartner, zodat zij ons als zodanig weten te vinden.

We hebben als gemeentes twee prachtige kerkgebouwen ter beschikking. Het zou mooi zijn als deze gebouwen in de toekomst vaker open zijn en een plaats worden waar dorpsgenoten elkaar ook doordeweeks kunnen ontmoeten bij activiteiten die door onze gemeente worden aangeboden of die op initiatief van anderen worden georganiseerd en passen bij de roeping van onze gemeente.

Wat gaan we concreet doen in aandachtspunten en activiteiten:

 1. Streven naar een zo ruim mogelijke openstelling van de kerkgebouwen als teken van een open gemeenschap voor stilte (bezinning), met muziek of gesprek. Hiervoor is werktijd van de predikant of de kerkelijk werker beschikbaar (hieraan ruime publiciteit geven).
 2. Hulp bieden aan mensen die om wat voor redenen dan ook buiten de boot vallen en waar anderen geen of onvoldoende hulp kunnen bieden. Dat kan op verschillende manieren:
  financieel, administratief of ondersteunend met een luisterend oor.
 3. Participeren in plaatselijke initiatieven, zoals jaarmarkten of eettafels. In gesprek gaan met organisaties met ideële doelstellingen zoals bijv. Rode Kruis of Zonnebloem om te kijken op welke wijze we elkaar kunnen versterken.
 4. Faciliteiten beschikbaar stellen aan organisaties met een ideële doelstelling, die activiteiten organiseren die onder meer als doel hebben mensen met elkaar te verbinden (w.o. tentoonstellingen en exposities). Mensen bij elkaar brengen die zich eenzaam voelen, ook van buiten de kerk.
 5. Het blijvend organiseren van de jaarmarkten, openluchtdiensten, tentdiensten en Paasactie voor alle inwoners van de dorpen.
 6. Kerkrentmeesterlijk beheer.
  Om ons kerkzijn financieel mogelijk te maken is het onze doelstelling om
  geen exploitatietekorten te laten ontstaan en het eigen vermogen in stand te houden. Het streven daarbij is dat de opbrengst van Kerkbalans jaarlijks minimaal de consumentenprijsindex (CPI) volgt. Bij een exploitatietekort
  wordt door het college van kerkrentmeesters en notabelen een geldwervingsactie ondernomen. Bij beleggingen wordt een dusdanige spreiding gehanteerd dat er geen liquiditeitstekorten ontstaan. Aankoop van beleggingen vindt voor langere termijn plaats en er wordt niet gespeculeerd. Voor het overig financieel beleid, geldwerving en beheer, wordt verwezen naar de Meerjarenbegroting 2022 tot 2031 Beesd Rhenoy Gellicum d.d. 13 januari 2022 , dat als bijlage 1 aan dit beleidsplan is toegevoegd.

Op vaste en bijzondere momenten ons geloof vieren en God zoeken en eren.
Wij vinden het van belang en streven ernaar om kerkdiensten in beide kerkgebouwen te vieren.

Toelichting:
Samen vieren kent vele gezichten, dimensies en momenten. De nabijheid van God (kunnen) beleven, gaat ons voorstellingsvermogen vaak te boven en het samen vieren van Gods nabijheid hoeft geen standaard patroon te volgen. Het mogen momenten zijn waarop we op onze eigen wijze God zoeken in het vertrouwen op God en in het vertrouwen erbij te horen in de gemeente. In de viering wordt niemand buitengesloten en mogen we in de stilte voor onszelf en in de nabijheid van anderen God ervaren. Muziek en samenzang spelen daarbij een verbindende rol. Naast de vaste vieringen op zondagmorgen zijn er ook diensten op andere momenten in het (persoonlijke) leven (doop, zegening, huwelijk, uitvaart) en op verschillende momenten die het kerkelijk jaar markeren (startzondag, dankdag, biddag, oudejaarsavond, 40-dagentijd vespers e.a.).

Wat willen we:
We willen de reguliere vieringen een eigentijds karakter geven. Daarnaast willen we ruimte bieden voor alternatieve vieringen waarin gemeenteleden actief kunnen meedenken en meedoen.

De verdeling van de kerkdiensten over de beide kerkgebouwen van de gemeente is als volgt:

 • Eén zondag van de maand kerkdienst in Rhenoy
 • Twee zondagen van de maand kerkdienst in Beesd
 • Eén zondag van de maand kerkdienst in Rhenoy en Beesd
 • In het geval van 5 zondagen in de maand, zijn er drie kerkdiensten in Beesd

De kerkenraad stelt het jaarrooster van kerkdiensten vast, alsook het aantal diensten behorend tot het taakveld van de gemeentepredikant dan wel de kerkelijk werker en van het aantal gastvoorgangers. Eén jaar na het samengaan van de gemeenten zal dit schema geëvalueerd worden. Die evaluatie zal een vaste plaats krijgen in het jaarlijkse vergaderrooster van de kerkenraad.

Bijzondere diensten of vieringen waarbij meer dan 100 kerkgangers worden verwacht (Startzondag, Kerst-, Paas- en Pinksterfeest e.a.) vinden plaats in de St. Pieterskerk te Beesd. Voor bijzondere diensten of vieringen waarbij minder dan 100 kerkgangers worden verwacht (vespers, biddag en dankdag, oudejaarsdienst, Hemelvaart of andersoortige kleinschalige vieringen (bijv. Taizévieringen e.a.) is de kleinere en intiemere Dorpskerk in Rhenoy bij uitstek geschikt.

Wat gaan we concreet doen in aandachtspunten en activiteiten:

 1. Voor de orde van dienst, muzikale medewerking aan de dienst, de uitzending van diensten vanuit (één van) de beide kerkgebouwen, de wijze waarop de viering van doop en (open) avondmaal is georganiseerd, alsook het gebruik van liedbundels, Bijbelvertaling, het gezamenlijk gebeden Onze Vader en de wijze van collecteren (Givt) wordt verwezen naar het document ‘Samen vieren’ d.d. 08 februari 2022, dat als bijlage 2 aan dit beleidsplan is toegevoegd.
 2. Ruimte creëren voor het experimenteren met vieringen als Kerk op Schoot, Iederskerk, Tienerdienst, Roze Viering, Stiltevieringen, Zangdiensten, Tafel van de Hoop, Taizévieringen e.a..
 3. Aansluiten bij de actualiteit van vandaag en toegankelijke taal gebruiken in de ‘reguliere’ vieringen, waardoor zij een eigentijds karakter dragen.

Gewoon gezellig aan de koffie en op kruispunten in het leven.

Toelichting:
Elkaar ontmoeten is in contact komen met de ander, droevige en blijde ervaringen delen, het gevoel hebben erbij te horen, maar ook de mogelijkheid hebben om je hart te kunnen luchten of meningen en ideeën uit te wisselen. Het zijn aspecten van ons menszijn waar we als kerk ruimte voor willen bieden vanuit het besef dat elk mens ertoe doet. Ontmoeting en pastoraat ontstaan als we zorgen dat er een veilige omgeving is, een omgeving waar door ieder de ruimte gevoeld wordt om zichzelf te zijn en waar rituelen niet worden opgedrongen.

Wat willen we:
Het (onderlinge) pastoraat is een belangrijk onderdeel van ons kerkenwerk. Steeds vaker horen we dat mensen vereenzamen. Elkaar ontmoeten is meer dan na de kerkdienst een kopje koffie drinken. Vaak is er behoefte aan een dieper gesprek, maar moeten mensen uit hun comfortzone komen voordat zij vragen, gedachten en ervaringen kunnen delen. Dat geldt niet alleen voor alledaagse dingen, maar evengoed voor levens en geloofsthema’s.
Als kerk willen we graag beschikbaar zijn op ‘kruispunten en wegen’ van het leven van mensen (aanwezigheidspastoraat), op verzoek van mensen (vraag gestuurd pastoraat) of mensen samenbrengen rondom maaltijden, levensvragen en thema’s ongeacht hun kerkelijke binding (ontmoetingspastoraat).
Het Jeugdgebouw in Beesd of de Betuwe Poort in Rhenoy zijn bij uitstek centrale plekken om samenkomsten te houden.

Wat gaan we concreet doen in aandachtspunten en activiteiten:

 1. Voor de organisatie en de samenstelling van het pastorale team in de gemeente wordt verwezen naar het jaarprogramma en/of het kerkblad Kerkklanken.
 2. De ontmoeting bij de koffie na de kerkdienst vaker faciliteren, omdat dit voor veel mensen in een behoefte voorziet. Daarnaast organiseren we koffieochtenden en/of middagen, alsook maaltijdgroepen, waardoor er ruimte ontstaat om met elkaar in gesprek te gaan over blijde dan wel droevige gebeurtenissen.
 3. Onze pastorale aandacht in het bijzonder richten op de doelgroepen: ouderen, jongeren en jonge gezinnen.
 4. Doordenken van de organisatie en de vormen van pastoraat in onze gemeente. Samen met alle betrokkenen zien we ons in de komende periode genoodzaakt na te denken over de (huidige) organisatie en bemensing in het pastorale werk van de gemeente, waarbij we openstaan voor vernieuwing en andere (organisatie)vormen.
 5. Onderzoeken of het mogelijk is om mensen die lief en leed met elkaar willen delen aan elkaar te koppelen (telefooncirkel, ‘praatmaatje’). Belangrijk is dat dit omzien naar elkaar gebeurt met een open toegang voor iedereen.
 6. Het organiseren van ontmoetingen (gespreks en discussieavonden) rondom levens en geloofsthema’s. Dat kan ‘gemeente breed’ maar ook voor specifieke leeftijdscategorieën.
 7. Ondersteunen van de ouderlingen in hun pastorale taken.
 8. Het pastoraat en het ‘omzien naar elkaar’ zijn een roeping en opdracht voor de gehele gemeente en ze ontstaan in essentie vanuit betrokkenheid op elkaar. Dat veel zorg aan elkaar gegeven wordt zonder dat deze georganiseerd is, was een kenmerk van de gemeenten voor het samengaan, dat we in de nieuwe gemeen te graag willen behouden en
  ondersteunen.

‘Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde’. 1 Kor. 13

Samen aan tafel. Omzien naar de ander. Zorgen voor mensen in nood.

Toelichting:
Samen delen is méér dan het doneren van geld. Het betekent actief omzien naar onze medemensen, of die nu ver weg of dichtbij zijn. Daarvoor zullen we moeten werk en aan bewustwording en besef waardoor er een ‘beweging’ kan ontstaan, zowel op individueel als op collectief niveau. Dergelijke processen kunnen we als kerk initiëren en stimuleren. Op deze manier maken we van passieve toeschouwers actieve deelnemers.

Wat willen we:
Samen delen betekent in de eerste plaats het verleggen van aandacht van jezelf richting de ander. Het is een bewustwordingsproces waardoor de signalering waar er nood is, mogelijk wordt. Dat vraagt om een open blik op de omgeving waarin we kerk zijn. Waar nood is, zet de kerk zich belangeloos in door tijd, aandacht en geld te investeren. Dat doen we dicht bij huis, in Nederland en elders in de wereld.

Wat gaan we concreet doen in aandachtspunten en activiteiten:

 1. Samen delen is het hart van de diaconie. De plaats van de diaken in de Avondmaalsviering brengt dit kernachtig en treffend in beeld. Tijd, aandacht en hulp geven aan mensen die dat nodig hebben, financieel, mentaal of praktisch. Vindbaar en laagdrempelig.
 2. Onderzoeken hoe kinderen en jong eren meer bij het diaconaat betrokken kunnen raken. We kennen de traditie van Palmpaasstokken maken en naar Lingehof brengen. Activiteiten die landelijk ontwikkeld zijn en waarvan we weet hebben zijn: Nacht Zonder Dak en de School van Barmhartig heid. We ga an met vergelijkbare activiteiten experimenteren om te zien of en hoe we het diaconaat kunnen laten opbloeien bij de kinderen en jongeren in Beesd Rhenoy Gellicum. In onze open Avondmaalsvieringen, waarbij ook kinderen en gasten van elders welkom zijn, brengen we de plaats van kinderen en jongeren ‘dienend aan de tafel’ nog meer tot uitdrukking, bijvoorbeeld door hen te betrekken bij het bidden, breken en delen.
 3. Bouwen aan een duurzame samenleving, door mensen meer bewust te maken dat velen van ons door de huidige levensstijl de kloof tussen arm en rijk groter maken en er veel onrecht is. Dat betekent actief met elkaar in gesprek gaan en stelling durven nemen.
 4. Steun bieden aan initiatieven die het denken vanuit hergebruik of delen i.p.v. eigen bezit stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn ruilinitiatieven (Krijg de Kleertjes in Beesd), repaircafés en deelplatforms om spullen te (laten) repareren of gereedschappen, huis, auto, tijd en/of talent te delen.
 5. Actief meedoen aan projecten die mensen in het dorp en elders in de wereld de kans bieden een menswaardig bestaan op te bouwen. Diaconale voorbeelden zijn de via ‘Woord en Daad’ geadopteerde kinderen die we blijvend zullen ondersteunen en een te organiseren reis naar Kenia in samenwerking met het project van Wereldwijd ‘ Shade Children Foundation’.
 6. Ondersteunen van de diakenen in hun diaconale taken.

‘God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben, ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen’. 1 Kor. 13

Alle leeftijden even belangrijk.

Toelichting:
De gemiddelde leeftijd van de gemeente wordt steeds hoger, de vergrijzing speelt een rol. Daarbij voelen veel jonge mens en zich in de hedendaagse kerk minder of niet meer thuis, waardoor hun betrokkenheid bij de kerk daalt. Daarom dienen we actief het gesprek aan te gaan met jonge mensen, hoe de kerk wel kan aansluiten bij hun belevingswereld, hun identiteits- en levensvragen. Het zal daarbij niet alleen over de vorm moeten gaan, maar ook over de inhoud. Tegelijkertijd is er de uitdaging ervoor te zorgen dat alle generaties zich in de kerk met elkaar verbonden voelen.

Wat willen we:
Naast de bestaande, vanzelfsprekende en nodige aandacht voor de ouderen in de gemeente, zullen we ook de jongeren, jong volwassenen en jonge gezinnen oprechte aandacht dienen te geven. Wat houdt hen bezig en wat is hun belevingswereld? Hoe kunnen we hen kennen en delen in hun levensvragen? Het vereist persoonlijk contact, maatwerk en een kleinschalige aanpak. Hoe creëren we plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten in een veilige omgeving voor een goed gesprek en gezelligheid?

Wat gaan we concreet doen in aandachtspunten en activiteiten:

 1. Luisteren naar wat jonge mensen van de kerk verwachten, zoeken naar de droom die we samen delen en ontdekken hoe we hieraan met elkaar invulling kunnen geven.
 2. Jonge mensen faciliteren en ruimte geven om met elkaar in contact te komen en activiteiten te ontwikkelen, waarbij het cruciaal is dat de jongeren deze zelf organiseren.
 3. Persoonlijke aandacht geven aan jonge mensen en jonge gezinnen via de predikant, de jeugdouderling of actieve leeftijdsgenoten (zonder zondagse kerkgang als doel ). Actief luisteren naar wat jonge mensen bezighoudt en mogelijkheden zoeken voor ontmoeting, (kroeg)gesprek, sport en spel, kampweekenden e.a.
 4. Een predikant, jeugdouderling of groepsleiders die feeling hebben met jonge mensen en jonge gezinnen is daar bij heel belangrijk.
 5. Een project starten waarin zowel jongere als oudere gemeenteleden ‘intergenerationeel’ elkaar kunnen ontmoeten rondom thema’s die beiden raken. Leren van en met elkaar.
 6. Jonge mensen betrekken bij de besluitvorming in de kerk en het programma van de kerk. In het bijzonder bij de toekomst van de kerk en bij activiteiten die voor hen georganiseerd worden.
 7. Samen met jonge ouders en gezinnen op zoek gaan naar andere vormen van kerkzijn en (ver)nieuw(d)e vormen in de zondagse erediensten. We blijven daarin zoeken naar de balans, omdat we de oudere generatie vertrouwd met een zekere stijl en zekere gewoonten niet willen vervreemden van de kerk.
 8. Investeren in de midden generatie (40 50 jarigen) is eveneens van belang. Voor deze groep bestaat momenteel minder aandacht in het (jaar)programma. Toch hebben zij een heel belangrijk aandeel in de vrijwilligersgroep van de kerk.

‘Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit’. 1 Kor. 13

Geen onderscheid naar geaardheid, cultuur, uiterlijk of geslacht.

Toelichting:
Geen onderscheid maken in wat voor vorm dan ook lijkt zo vanzelfsprekend. Net zoals de uitspraak dat iedereen welkom is. Dat zijn open deuren. Helaas is de mens vaak geneigd tot het maken van onderscheid. Dat is niet erg, maar we moeten weten waarom we dat doen en in welke situaties. Regelmatig kritisch zelfonderzoek is van belang. Daarover zullen we met elkaar en die ander in gesprek moeten gaan; we zullen ons op dit punt mo eten verplaatsen in de situatie van de ander. De ander is pas echt welkom als die zich welkom voelt: de ander is onze maat.

Wat willen we:
De eerste indruk is belangrijk. Hoe voel je je bij binnenkomst? Het helpt al als er iemand is die je wegwijs maakt, waardoor je je niet verloren voelt. De eerste kennismaking zal een uitnodiging moeten zijn voor een volgende keer. In de voorbereiding betekent dat kritische vragen stellen aan onszelf. Staan we als vertrouwde groep wel open voor nieuwe deelnemers? Is de omgeving die we bieden wel veilig genoeg? Zijn we in staat om iets van ons zelf te laten zien? Het begint met de bezinning over hoe we als kerk de vensters open moeten zetten. Hoe presenteren we onszelf? De voorganger en de kerkelijk werker zijn daarbij cruciaal voor het gezicht van de kerk.

Wat gaan we concreet doen in aandachtspunten en activiteiten:

 1. Iedereen het gevoel geven persoonlijk welkom te zijn (o.a. in kerkdiensten, cursussen en kringwerk), juist nieuw ingekomen gemeenteleden en bezoekers. We bezoeken en verwelkomen de nieuw-ingekomenen, of organiseren jaarlijks een avond voor hen, zonder hen te overvallen met gretigheid.
 2. Organiseren van een (ludieke?) kennismaking met de gemeente voor dorpsgenoten die niet of nauwelijks met de kerk bekend zijn (Open dag).
 3. We hebben ons als Protestantse Gemeente aangesloten bij Stichting Wijdekerk. Jaarlijks gaan we aandacht besteden aan onze verbondenheid met deze Stichting. Dat kan door middel van een thema avond, een gesprekskring of een bijzondere viering.
 4. Onze visie dat ieder welkom is in ons midden, betekent dat we zullen werken aan een protocol ‘veilige kerk’.
 5. Contact onderhouden met zorginstellingen om te horen wat we voor hen kunnen betekenen.

‘God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb jullie niet nodig’. 1 Kor. 13

Blikveld verbreden. Leren en verstillen. Inspiratie en kunst, muziek, literatuur en excursies.

Toelichting:
Traditioneel zijn onze vieringen sterk op het woord gericht met weinig rituelen. Tegenwoordig is dat wat minder scherpgew orden. Door specifieke elementen aan de viering toe te voegen zoals kunst, cultuur en muziek, kan er een nieuwe (innerlijke) diepgang worden aangeboord, waardoor we als mens in staat zijn om dichter bij onze eigen geloofsbeleving te komen. Afhankelijk van de vorm worden daarbij verschillende zintuigen aangeroerd. Het inspirerende hiervan is dat dit ook een mogelijkheid biedt om zo makkelijker met elkaar over ‘beleving’ in gesprek te gaan. Door met vormen te experimenten, kunnen we nieuwe dimensies aan ons geloof toevoegen.

Wat willen we:
Wij willen nieuwe manieren aanboren om onze verbinding met (Bijbelse) thema’s te verdiepen en te verbreden. De vraag is wat voor een bepaald thema de beste methode is om tot verdieping te komen. Het kan zijn door met elkaar in gesprek te gaan. Maar vaak zijn bijv. (foto)kunst, poëzie en muziek, film of excursies veel subtielere vormen om ingewikkelde of beladen onderwerpen bespreekbaar te maken. Zo kunnen we tot verdieping komen en veel dichter bij de kern geraken.

Wat gaan we concreet doen in aandachtspunten en activiteiten:

 1. De Bijbelse verhalen verbinden met het dagelijks leven door o.a. gesprek, muziek, (foto)kunst, om zo de betekenis van de Bijbelverhalen op het spoor te komen en het verhaal levend e herkenbaar te laten worden. Door een palet aan vormen aan te bieden, kunnen mensen de vorm kiezen die bij hen past.
 2. Samen zoeken naar God in creatieve vormen, via bijv. tekenen, dans, schilderen, fotograferen, kunst, muziek, musical, film om zo te ontdekken wat relevant voor het geloof kan zijn.
 3. Een projectgroep starten rondom het thema geloofsopvoeding voor jonge ouders.
 4. Hedendaagse levensvragen centraal stellen en hierover in gesprek gaan of van hieruit op zoek gaan naar wat de oude tradi ties ons hierover vertellen. Dat doen we met respect voor elkaars beleving en door bruggen van begrip te slaan.
 5. Maatschappelijke kwesties en ethische vragen bespreken, zoals bijvoorbeeld voltooid leven, duurzaamheid, racisme of gender. Zo mogelijk in samenwerking met maatschappelijke of deskundige partners.
 6. Meer ruimte geven aan bezinning en verdieping in kerkelijke (en kerkenraads)vergaderingen. De verleiding is groot om voortdurend met praktische zaken bezig te zijn, zonder onszelf te laten inspireren en te voeden.
 7. Ondersteunen van kerkenraadsleden, ouderlingen en andere vrijwilligers in hun werk door middel van toerusting en/of het aanbieden van cursussen.
 8. Organiseren van excursies, klooster en retraiteweekenden, (gespreks-)kringen (laagdrempelig, toegankelijk en waar mogelijk in samenwerking met naburige gemeenten).
 9. Inhoudelijk en praktisch ondersteunen van de commissie Verdieping, Toerusting en Ontmoeting (VTO).

Durven onderzoeken en experimenteren. De blijdschap van het geloof oefenen.

Toelichting:
Kerk zijn is veel meer dan alleen de kerkdienst op zondagmorgen. Er zijn veel andere manieren om de goede boodschap van het geloof ons te binnen te brengen, te oefenen of te beleven. Er is veel te winnen wanneer we traditionele vormen ook durven loslaten en ruimte geven om te experimenteren met nieuwe vormen. Deze zoektocht zal een proces van vallen en opstaan zijn.

Wat willen we:
Het is zinvol om op zoek te gaan naar ook (andere) vormen van auditief, visueel, lijfelijk, interactief of digitaal kerkzijn. We geven volop ruimte aan het experiment en nieuwe initiatieven vanuit de gemeente. Iedereen wordt uitgenodigd om inspiratie te delen. We willen
daarbij blijvend en open communiceren over voorstellen en veranderingen.

Wat gaan we concreet doen in aandachtspunten en activiteiten:

 1. Interactieve vormen van kerk zijn aan het bestaande palet toevoegen, zoals ‘Kerk op schoot’ en ‘Iederskerk’. Een andere interessante vorm kan een bijeenkomst zijn rondom een prenten boek met rijke inhoud.
 2. Aanbieden en faciliteren van creatieve activiteiten rondom geloofsthema’s. Daarbij zo mogelijk ook mensen van buiten de gemeente betrekken die daarin getalenteerd zijn en ons ‘visie en vaart’ geven of in ‘beweging’ laten komen.
 3. Niet alleen predikant of kerkenraad ontplooien (nieuwe) activiteiten; we moedigen ieder gemeentelid aan om inspiratie te delen en initiatieven aan te dragen.
 4. Organiseren van (meditatieve) wandel en fietstochten en afsluiten met bijv. een gezamenlijke maaltijd.
  Naast het experimenteren met nieuwe vormen durven we ook dingen los te laten of niet meer te organiseren. We kunnen niet alles.
 5. Uitbundiger en op andere manieren de christelijke feestdagen vieren met jong en oud(er). Bijvoorbeeld door het organiseren van Nacht van je leven, herdertjestocht, buitenvieringen e.a.

Afstanden overbruggen en verbinding zoeken over kerkgrenzen heen.

Toelichting:
Maar al te vaak leggen we teveel de nadruk op de verschillen tussen kerken in plaats van op de overeenkomsten. Het is de roeping van de christelijke gemeente om te blijven investeren in oecumenische samenwerking omdat wij allen één zijn in Christus.

Wat willen we:
Daar waar mogelijk de samenwerking zoeken met andere kerkgenootschappen. De verschillen die er zijn, proberen we zoveel mogelijk te overbruggen (lokaal en regionaal). Dat kan in de eerste plaats door elkaar te ontmoeten en te leren kennen (in plaatselijke of regionale Raad van Kerken). Ook willen we gezamenlijk optrekken in (diaconale) acties waarbij aandacht wordt gevraagd voor de noden in het dorp of in de wereld (eenzaamheid, uitsluiting, armoede, discriminatie, vervolging vanwege het geloof etc.).

Wat gaan we concreet doen in aandachtspunten en activiteiten:

 1. Ontmoetingen organiseren tussen (kerk)besturen en gemeenteleden van de diverse plaatselijke of regionale kerken om elkaar zonder ander doel beter te leren kennen buiten de kerkdiensten om. Onbekend maakt namelijk ook onbemind.
 2. Het oecumenisch beraad krachtig ondersteunen in zijn activiteiten. Wellicht moeten we minder inzetten op samen vieren, maar meer (andere) activiteiten organiseren in gezamenlijkheid.
 3. Het pastores-overleg organiseren en de maximale ruimte opzoeken van wat je samen met andere kerken kunt doen.
 4. De samenwerking zoeken in kwesties die ook andere kerkgenootschappen net zo goed bezighouden, bijvoorbeeld hoe we jongeren en jong volwassenen bij de kerk kunnen betrekken.
  Van elkaar kunnen we veel leren.
 5. Interkerkelijk samenwerken in het dorp op het sociaal maatschappelijke terrein of in diaconale samenwerking.

‘Dat zij allen één zijn’ (Johannes 17, het z.g.n. hoogpriesterlijk gebed).

Onze verantwoordelijkheid nemen voor de aarde van God.

Toelichting:
De aarde wordt geconfronteerd met complexe problemen waar de mens debet aan is. Om de natuur en een leefbare aarde te behouden en aan de volgende generatie te kunnen nalaten, is bezinning en serieuze actie nodig. Dat betekent reflectie en het nemen van de verantwoordelijkheid om deze complexe problemen te signaleren en aan te pakken. Ook in het maken van onze (eigen) keuzes. Daarbij kunnen we als kerk een vervolg geven aan het predicaat ‘Groene Kerk’ en in onze bedrijfsvoering het goede voorbeeld geven door (bewuste)keuzes te maken, maar ook door in- en extern actief te zijn in het maatschappelijke debat hierover.

Wat willen we:
Als kerk willen we bijdragen aan bewustwording op het terrein van milieu en duurzaamheid. Dit, door bestaande initiatieven te ondersteunen of in kleine(re) kring zelf activiteiten te organiseren, zoals een ‘stekruildag’, diensten rondom een specifiek thema of gesprekstafels. Tegelijkertijd moeten we oog hebben voor het feit dat niet iedereen in staat is om een evengroot deel bij te dragen aan de oplossing van grote problemen. We moeten waken voor het feit dat er hierdoor nieuwe sociale ongelijkheid gaat ontstaan en mensen uitgesloten worden. Als kerk moeten we dan ook actief opkomen voor mensen met een kleine beurs, zodat iedereen gelijkwaardig mee kan doen.

Wat gaan we concreet doen in aandachtspunten en activiteiten:

 1. Bijdragen aan bewustwording over vergroening en kijken hoe we lokale initiatieven in de dorpen kunnen ondersteunen.
 2. Een vervolg geven aan het predicaat ‘Groene Kerk’ voor de St. Pieterskerk in Beesd.
 3. Naast meewerken aan bewustwording ook in gesprek blijven met elkaar om te onderzoeken hoe mensen met een laag inkomen mee kunnen doen aan de noodzakelijke keuzes en de overgang naar een (meer) groene en circulaire economie.
 4. Scherp blijven op het beleid van de kerk over onderwerpen als groen en duurzaam.
 5. Aandacht vragen voor het produceren en consumeren van duurzaam voedsel of voedsel voor mensen met een kleine beurs. Doneren aan de voedselbank.
 6. Het ondersteunen van repaircafés, kringloopwinkels en ruil-economie.
 7. Een podium bieden aan jonge mensen om met elkaar over o.a. verduurzaming in gesprek te gaan.

Toelichting:
Kort na de vervulling van de vacature in de Protestantse Gemeente Beesd en de bevestiging van ds. Joline van Poppel, werd de samenleving overvallen door een pandemie vanwege het Covid-19 virus. We werden geconfronteerd met (contact-)beperkingen en regelgeving vanwege de overheid; een ‘getekende start’ voor zowel de gemeente alsook voor de predikant.
In de Protestantse Gemeente van Rhenoy Gellicum is de vacature, ontstaan door het verdrietige en noodgedwongen vertrek van ds. Ebi Wassenaar, tijdelijk ingevuld door d.s. Dick van Arkel. Ook deze periode is getekend door de beperkingen vanwege de Covid pandemie:
sluitingen van het kerkgebouw en gemeenteleden ‘op afstand van elkaar’.

Wat willen we:
Op weg naar het samengaan van beide Protestantse Gemeenten in Beesd Rhenoy Gellicum weten we ons bij het opstellen van dit visie en beleidsdocument uiterst gelukkig dat de contact beperkende maatregelen afnemen en versoepelingen vanwege de overheid zijn toegestaan. We willen bij het samengaan van de gemeenten het gemeenteleven in de dorpen Beesd Rhenoy en Gellicum opnieuw activeren en vitaliseren. Voor deze gezamenlijke opdracht vormt de benoeming van een kerkelijk werker een belangrijke impuls.

Wat gaan we concreet doen in aandachtspunten en activiteiten:

 1. Op korte termijn na denken over werving en aanstelling van een kerkelijk werker ten behoeve van de nieuw te vormen Protestantse Gemeente. De wervingsprocedure voor de kerkelijk werker dient, zo mogelijk, voorafgaand aan het daadwerkelijk samengaan van de gemeenten worden gestart, zodat op het tijdstip van samengaan de procedure (ver)gevorderd is.
 2. In overleg met de kerkenraden van de gemeenten in Beesd en Rhenoy Gellicum en ds. Joline van Poppel een profiel opmaken voor de taken en werkzaamheden va n de kerkelijk werker.
 3. De kerkelijk werker bij voorkeur benoemen in het ambt om deel uit te kunnen maken van de kerkenraad. Immers, de kerkelijk werker zal samen met de predikant het professionele team vormen in de (nieuwe) gemeente.
 4. Voor de kerkelijk w erker zo mogelijk een preek bevoegdheid aanvragen. Het betekent dat de kerkelijk werker bereid moet zijn om, indien nodig, de daarvoor vereiste exegetische en homiletische (na)scholing te volgen.
 5. Het (opnieuw) activeren en vitaliseren van het gemeenteleven door middel van (gemeente )brede creativiteit, energie en inzet. De nieuwe situatie biedt ook kansen en uitdagingen voor andere en vernieuwende activiteiten.
 6. De aandacht daarbij ook laten uitgaan naar de (mentale en sociale) schade die de Covid-pandemie heeft veroorzaakt bij m.n. ouderen en jongeren.
 7. Te zoeken naar (werk)vormen van samenbrengen en (opnieuw) verbinden van mensen. Ontmoetingspastoraat in de ruimste zin van het woord.
 8. De kansen en mogelijkheden voor het missionaire, naar buiten gerichte werk van de kerk in de dorpen benutten, nu er een tweede professionele kracht in de gemeente komt en aan het team wordt toegevoegd.

Toelichting:
De dorpen en kerkelijke gemeenten in Beesd, Rhenoy en Gellicum vormen goede buren van elkaar. Vanuit Rhenoy en Gellicum is de gerichtheid op Beesd voor wat betreft de dagelijkse boodschappen of sociale activiteiten vertrouwd.
De beide Protestantse Gemeenten in Beesd en in Rhenoy Gellicum kenden reeds de samenwerking in de zomerperiode en de (uit)wisseling van de beide gemeentepredikanten als voorgangers in de kerkdiensten. Er is een grote onderlinge herkenning en bij het samengaan van beide gemeenten voelen we ons geroepen en verplicht tot de gezamenlijke opdracht vaneen voortgaande en groeiende integratie en de zoektocht deze in wijsheid en geleidelijkheid vorm te geven.

Wat willen we:
Vanuit een gevoel van gelijkheid en gelijkwaardigheid willen we vormgeven aan het proces van eenwording, dat ook na het formele samengaan van beide gemeenten tijd en aandacht zal vragen. In dat voortgaande proces willen we bezien hoe we elkaar in het gemeenteleven te midden van onze dorpsgemeenschappen kunnen verrijken en versterken, met respect voor elkaars eigenheden of eigenaardigheden.We willen het gemeenteleven in de nieuwgevormde Protestantse Gemeente diepgaand integreren, geen twee geloofsgemeenschappen vormen binnen één gemeente of‘bloedgroepen’ vormen tot in lengte van jaren. De beoogde eenheid hoeft geen eenvormigheid te betekenen. Er zal blijvend ruimte zijn voor verscheidenheid en kleur op het ene palet van de Protestantse Gemeente te Beesd Rhenoy Gellicum.

Wat gaan we concreet doen in aandachtspunten en activiteiten:

 1. Beide voormalige gemeenten blijven, zoals verwoord in de plaatselijke regeling, vertegenwoordigd in de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Beesd Rhenoy Gellicum. Om te beginnen bouwen we (ook) in de kerkenraad (verder) aan integratie en onderling vertrouwen.
 2. De gemeentepredikant en de kerkelijk werker zijn als ‘professioneel team’ gezamenlijk werkzaam en actief ten behoeve van de gehele gemeente in drie dorpsgemeenschappen.
 3. Zoeken naar een bundeling van gemeenteactiviteiten die op de verschillende locaties over en weer kunnen worden aan geboden. Daarbij doen we zo min mogelijk dingen dubbel of identiek, zodat er zoveel mogelijk variatie en maatwerk in activiteiten kan ontstaan.
 4. Blijvend aandacht schenken aan en overleg voeren over hoe de diensten over beide vierplekken worden verdeeld en hoe verdere integratie kan plaatsvinden.
 5. De verdergaande samensmelting tot één gemeente jaarlijks in de kerkenraad evalueren en zo nodig het beleid bijstellen. Dit doen we gedurende de beleidsperiode van dit visie en beleidsdocument (2022-2026).