Aanvangstijden:

Wekelijks houden we een ochtenddienst, die om 10.00 uur begint.
De aanvangstijd van avonddiensten is 19.00 uur.
Dit betreft de vespers op woensdagavond in de veertigdagentijd,
de biddag en de dankdag voor gewas en arbeid.

Algemeen:

Maaltijd van de Heer:

In Beesd vieren we vijf keer per jaar – staande in een grote kring – ‘Open Avondmaal’.
Jong en oud, groot en klein, volwassenen én kinderen zijn van harte welkom!
Via Kerk TV zijn de bewoners van woon- zorgcentrum ‘Lingehof’ direct bij de dienst betrokken.
Daardoor kunnen we allen op hetzelfde moment met elkaar ‘Brood en beker’ delen.
Een ouderling en diaken zijn daarvoor die dienst in Lingehof aanwezig.

Doopdiensten:

Aanmelding voor de doop kan door contact op te nemen met de predikant.
In de vergadering van het moderamen van de kerkenraad kan dan een doopdatum worden vastgesteld.
We houden voorafgaand aan de dienst een doopgesprek.
In overleg kunnen wensen voor de dienst opgenomen worden in de liturgie.
Samen proberen we er een feestelijk samenzijn van te maken!
In de dienst wordt voor de dopeling een doopkaars aangestoken aan de Paaskaars.
Namens de kindernevendienst wordt een dooprolletje aangeboden, vergezeld van een leuke attentie
die de kinderen samen voor de dopeling hebben gemaakt.

Kerkelijke Hoogtijdagen:

I Kerstdiensten

De zondag voor kerst is er om 16:00 uur het kinderkerstfeest.
De voorbereiding en organisatie is in handen van de leiding van de Kindernevendienst.
De kerstnachtdienst is 24 december om 22.00 uur.
Voor deze dienst worden solisten, musici en/of een koor uitgenodigd, er is veel samenzang:
Ieder jaar is het een warm samenzijn in sfeervol verlichte kerk met de honderden echte kaarsen.
De kerstnachtdienst wordtvoorbereid door ds. Joline van Poppel, Marian Bassa, Joke Blokvoort en Jantine van Zandwijk.
Contactpersoon: Jan van Leeuwen tel. 06 – 538 054 77

II De Paascyclus:

Op Witte Donderdag vieren wij het Heilig Avondmaal, gedachtig aan de laatste maaltijd
van Jezus met zijn leerlingen. We gedenken de weg die Jezus vóór ons is gegaan:
de weg van lijden, sterven en opstanding. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door koor Sjier Chadasj, dat ‘zijn thuishaven’ heeft in onze kerk. (Ook op andere momenten in het jaar, zingt het koor in onze diensten. Voor informatie, kijkt u op www.sjierchadasj.com)
Op Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal gelezen, er worden beelden getoond via de beamer,
we zingen en we bidden … de paaskaars wordt gedoofd … dan wordt het stil.
Op Stille Zaterdag houden we om 21.00 uur dienst.
De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht, we geven het Licht van Christus aan elkaar door,
we zingen de Lof van het Licht, we herdenken het leven – uit – liefde van God sterker
dan alle dood en duisternis.
Op Paaszondag vieren we voluit het feest van de opstanding van onze Heer.

III Pinksteren

Op Pinksterzondag is de liturgische kleur ‘rood’, als verwijzing naar het vuur van de Geest.
We maken er met elkaar een feestelijke, warme dienst van.

Overige diensten:

Oecumenische diensten

Bij diensten van het Oecumenisch Beraad – een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente en de Rooms katholieke Parochie – volgen we voor de aanvangstijd
de gewoonte van betreffende kerk waar de dienst die keer gehouden wordt.
In januari houden we een gezamenlijke dienst bij het begin van de Gebedsweek om eenheid van Christenen. In april – tijdens de feestweek – houden we een Tentviering op het Dorpsplein.
In juni houden we een Openluchtdienst in de tuin van fam. van Verschuer op landgoed Mariënwaerdt.
In september houden we een dienst bij gelegenheid van de vredesweek.
In het voor- en najaar houden we gezamenlijk een Taizéviering.

Klikt u op het preekrooster voor data en aanvangstijden. Verdere informatie kunt u vragen bij de voorzitter van het Oecumenisch Beraad, mevr. Heleen van der Hulst tel. 681248 heleenvanderhulst57@gmail.com

Overstapdienst:

Op één van de laatste zondagen voor de schoolvakantie van het basisonderwijs houden we de ‘overstapdienst’. Kinderen uit groep 8 beginnen een nieuwe fase in hun leven, gaan naar een nieuwe school, stappen van kindernevendienst over naar de Tienerkerk.
Dat moment willen we markeren.
In de week, voorafgaand aan de dienst, hebben we een gezellige avond met kinderen en ouders.
Wat de dienst zelf betreft, vragen we aan de gemeenteleden woorden te schrijven … ‘voor onderweg’ aansluitend bij het thema van de dienst.
Deze woorden worden gebundeld in een boekje, dat de kinderen in de dienst wordt aangeboden,
tegelijk mét het licht dat aan de paaskaars wordt aangestoken, en het liedboek dat zij vanuit de gemeente cadeau krijgen.
De kinderen worden tijdens de dienst toegezongen met persoonlijke woorden,
op de melodie van psalm 136.
Ieder jaar opnieuw is dat ontroerend mooi.
Mooi ook, om tijdens muziek via de beamer beelden van de kinderen in de afgelopen 12 jaar te zien.
Iets nieuws gaat beginnen … een nieuwe tijd!
Samen met de leiding van de kindernevendienst proberen we er een hartverwarmende dienst van te maken.

Zomerdiensten:

‘Op bezoek bij de buren …’ We hebben heel plezierige contacten met onze buurgemeente Deil – Enspijk en Rhenoy – Gellicum. Af en toe hebben we een gezamenlijke activiteit.
Tijdens de 6 zondagen van de schoolvakantie in de zomer zijn er gezamenlijke diensten. Wanneer waar dienst is vindt u in het preekrooster.

Startzondag

Als de scholen na de zomervakantie de deuren weer openen, begint ook het kerkenwerk weer volop te draaien.
Het nieuwe jaarprogramma wordt geïntroduceerd, we plannen een leuke activiteit
voor jong en oud en houden de startdienst voor het winterwerk,
aansluitend bij het jaarthema.
Na de dienst drinken we – zoals op alle laatste zondagen van de maand – samen koffie.

Schoolkerkdienst:

De zondag na dankdag voor gewas en arbeid, wordt traditiegetrouw een schoolkerkdienst gehouden. De dienst wordt voorbereid in samenwerking met de Protestants – Christelijke Basschool ‘Lingelaar’ (www.lingelaar.nl). Inhoudelijk wordt gekozen voor verhalen en thema’s die verband houden met ‘de oogst’ / de tijd van oogsten. Ieder jaar opnieuw is de schoolkerkdienst een succes: een vrolijke kerkdienstvoor jong en oud!

Laatste zondag kerkelijk jaar

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vóór de eerste zondag van advent, noemen wij de namen van onze gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.
Op de liturgische tafel wordt een mooie bloemschikking gemaakt en branden we kaarsen,
aangestoken met het licht van de Paaskaars.
Via een brief, persoonlijk gebracht door de wijkouderling of de predikant, worden familieleden uitgenodigd.
In onze kerk – in de Voorhof – hebben we sinds najaar 2011 een stiltehoek:
een glasplaat aan de muur met woorden van Huub Oosterhuis, uit psalm 73,
daaronder een monument van glas en steen, waarop een gedachtenisboek,
stenen met namen van gestorven gemeenteleden en een brandende kaars … opdat wij niet vergeten …

Wilt u een dienst bezoeken?

Van harte welkom.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar ons kerkblad ‘Kerkklanken’.
Klikt u op ‘Preekrooster’ voor het overzicht van voorgangers in onze diensten.

Dienst in Vrijthof

Het is een goede gewoonte dat verschillende kerkelijke gemeenten uit de Betuwe
meedraaien bij de haal- en brengdienst in verpleegtehuis ‘Vrijthof’ in Tiel.
Beesd doet ook mee.
Een groep van ongeveer tien gemeenteleden gaat die zondag naar Tiel,
zorgt ervoor dat bewoners / cliënten in de kerkzaal komen,
helpt, waar nodig, tijdens de dienst, en daarna wordt iedere weer teruggebracht
naar zijn / haar afdeling.
Vaak gaat vanuit onze gemeente een vaste groep vrijwilligers mee.
Vindt u het leuk om ook een keer als vrijwilliger te helpen in deze diensten? Heel graag!

Contactpersoon : mw. Jenneke den Hartog – de Gier – tel. 681313

Binnenkort in de gemeente: